INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, zaobchádzaní s nimi, účele použitia, ich poskytovaní a o spôsobe uplatnenia Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov podľa §19 až §30 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie“).
Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov je občianske združenie:

Liga Lanovka, Pražská 5, 81104 Bratislava, IČO: 519 102 68, email: ultralanovka@gmail.com
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
Peter Juričko, peterjuricko@gmail.com

 

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
1. Účasť v športovej súťaži na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.. Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s propagáciou podujatia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, mesto, emailová adresa, klub. Doba uchovávania 10 rokov.

2. Odovzdanie výhry výhercom športovej súťaže na zmluvnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 18/2018 Z. z.. Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s marketingovými informáciami a propagáciou súťaže. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, mesto, emailová adresa, klub, výhra. Doba uchovávania 10 rokov.

3. Zverejnenie výsledkov na výsledkovej listine na základe súhlasu dotknutej osoby, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, mesto, emailová adresa, klub, výhra. Doba uchovávania 10 rokov.

4. Zverejnenie obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov z podujatia na webovom sídle prevádzkovateľa – Liga Lanovka, Ultralanovka, jeho facebookovej stránke, za účelom propagácie podujatia a deklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Doba uchovávania 10 rokov.

 

Kategória príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.
Zmluvní partneri:
– Webscorer Inc., 15127 NE 24th Street #576, Redmond, WA 98052 (registrácia, časomiera a výsledky)

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

Presun do tretích krajín: Údaje nie sú predmetom presunu do tretích krajín.

 

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (písomne, emailom, cez webstránku prevádzkovateľa, cez web stránku webscorer.com)

 

Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Právo na opravu a vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov.

 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená.